داعش مسئولیت حمله به مسجد امام زمان (عج) کابل را به عهده گرفت

داعش مسئولیت حمله به مسجد امام زمان (عج) کابل را به عهده گرفت

داعش مسئولیت حمله به مسجد امام زمان (عج) کابل را به عهده گرفت