دادگاه فدرال هاوایی دستور مهاجرتی تازه ترامپ را معلق کرد

دادگاه فدرال هاوایی دستور مهاجرتی تازه ترامپ را معلق کرد

دادگاه فدرال هاوایی دستور مهاجرتی تازه ترامپ را معلق کرد