خودمومیایی شدن شگفت انگیز راهبان بودایی

خودمومیایی شدن شگفت انگیز راهبان بودایی
این طور که به نظر می رسید مومیایی راهب بودایی در حال حرکت در گوشه و کنار موزه بوده است. وقتی نگهبانان درهای موزه را باز کردند، مومیایی راهب بودایی را در محفظه شیشه ای خود یافتند، هیچ حرکتی در کار نبود.

خودمومیایی شدن شگفت انگیز راهبان بودایی