خطوط دفاعی داعش در منطقه قدیمی موصل در هم شکست

خطوط دفاعی داعش در منطقه قدیمی موصل در هم شکست

خطوط دفاعی داعش در منطقه قدیمی موصل در هم شکست