خطرناک ترین مورچه جهان با نیشی مهلک! +تصاویر

خطرناک ترین مورچه جهان با نیشی مهلک! +تصاویر
مورچه گلوله زن در نیکاراگوئه، پاراگوئه و هندوراس یافت میشود. نیش دردناک آن یک مرد بالغ را چند ساعت زمینگیر می کند. بومیهای منطقه برای اثبات مردانگی، خود را در…

خطرناک ترین مورچه جهان با نیشی مهلک! +تصاویر