خانواده صدها نفر از قربانیان یازده سپتامبر از عربستان شکایت کردند

خانواده صدها نفر از قربانیان یازده سپتامبر از عربستان شکایت کردند
پایگاه آمریکایی «پیکس ۱۱» در خبری اختصاصی از شکایت خانواده صدها نفر از قربانیان حادثه یازده سپتامبر از عربستان خبر داد.

خانواده صدها نفر از قربانیان یازده سپتامبر از عربستان شکایت کردند