خالد الفیصل: با گردشگری مذهبی در مکه مخالفم

خالد الفیصل: با گردشگری مذهبی در مکه مخالفم
در حالی که گردشگری مذهبی یکی از پایه‌های اصلی درآمدزایی دولت عربستان در زمینه گردشگری به شمار می‌رود مشاور پادشاه این کشور و امیر مکه مدعی است او از مخالفان گردشگری در مکه است.

خالد الفیصل: با گردشگری مذهبی در مکه مخالفم