خاطره قلعه‌نویی از دیدار با هاشمی‌رفسنجانی

خاطره قلعه‌نویی از دیدار با هاشمی‌رفسنجانی

خاطره قلعه‌نویی از دیدار با هاشمی‌رفسنجانی