حیدر العبادی: موصل چند روز آینده از چنگال داعش آزاد می‌ شود

حیدر العبادی: موصل چند روز آینده از چنگال داعش آزاد می‌ شود

حیدر العبادی: موصل چند روز آینده از چنگال داعش آزاد می‌ شود