حیدر العبادی: داعش با انفجار گلدسته الحدباء رسما شکست خود را اعلام کرد

حیدر العبادی: داعش با انفجار گلدسته الحدباء رسما شکست خود را اعلام کرد

حیدر العبادی: داعش با انفجار گلدسته الحدباء رسما شکست خود را اعلام کرد