حکم کم یا زیاد کردن قنوت‌های نماز عید از منظر مقام معظم رهبری

حکم کم یا زیاد کردن قنوت‌های نماز عید از منظر مقام معظم رهبری

حکم کم یا زیاد کردن قنوت‌های نماز عید از منظر مقام معظم رهبری