حکم زکات فطره میهمان چیست؟

حکم زکات فطره میهمان چیست؟
حکم زکات فطره میهمان از منظر حضرت ایت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب چیست؟

حکم زکات فطره میهمان چیست؟