حکم جدید دادگاهی در مصر: توافقنامه تیران و صنافیر با عربستان باطل است

حکم جدید دادگاهی در مصر: توافقنامه تیران و صنافیر با عربستان باطل است

حکم جدید دادگاهی در مصر: توافقنامه تیران و صنافیر با عربستان باطل است