حمله خونین برادر عروس به خواستگار پشیمان

حمله خونین برادر عروس به خواستگار پشیمان
پسر همسایه‌مان که خواستگار خواهرم بود وقتی برای ازدواج زیر حرفش زد و خودش را کنار کشید با او درگیر شدم. پسر جوانی که خواستگار خواهرش را با چاقو زخمی…

حمله خونین برادر عروس به خواستگار پشیمان