حماس دولت خود در غزه را منحل کرد/ موافقت با برگزاری انتخابات

حماس دولت خود در غزه را منحل کرد/ موافقت با برگزاری انتخابات

حماس دولت خود در غزه را منحل کرد/ موافقت با برگزاری انتخابات