حضور رسانه‌های خارجی برای پوشش راهپیمایی روز قدس

حضور رسانه‌های خارجی برای پوشش راهپیمایی روز قدس
خبرنگاران ۲۰ کشور جهان راهپیمایی روز قدس را از تهران پوشش می‌دهند.

حضور رسانه‌های خارجی برای پوشش راهپیمایی روز قدس