حرم رضوی در لحظه تحویل سال 1396 میزبان سه میلیون زائر بود

حرم رضوی در لحظه تحویل سال 1396 میزبان سه میلیون زائر بود

حرم رضوی در لحظه تحویل سال 1396 میزبان سه میلیون زائر بود