حافظی: به قالیباف گفتم کار شما مدیریت منفعلانه است نه جهادی/ چمران می گفت کارت قرآن سر نیزه کردن است

حافظی: به قالیباف گفتم کار شما مدیریت منفعلانه است نه جهادی/ چمران می گفت کارت قرآن سر نیزه کردن است

حافظی: به قالیباف گفتم کار شما مدیریت منفعلانه است نه جهادی/ چمران می گفت کارت قرآن سر نیزه کردن است