جوسازی ممنوع؛ مشکل شما هستید

جوسازی ممنوع؛ مشکل شما هستید
یک مقام آگاه در نیروی دریایی سپاه گفت: امروز بر کسی پنهان نیست که مشکل اصلی در خلیج فارس حضور آمریکاییها است که با رفتارهای نامناسب و غیرحرفه ای درصدد غیرعادی جلوه دادن شرایط هستند.

جوسازی ممنوع؛ مشکل شما هستید