جهانگیری: رضایتمندی مردم نقش مهمی در برنامه های دولت ها دارد

جهانگیری: رضایتمندی مردم نقش مهمی در برنامه های دولت ها دارد

جهانگیری: رضایتمندی مردم نقش مهمی در برنامه های دولت ها دارد