جنگ خونین به خاطر سگ سرگردان!

جنگ خونین به خاطر سگ سرگردان!
 در سال ۱۹۲۵ یک سرباز یونانی برای پیدا کردن سگ خود تصادفاً از مرز بلغارستان گذشت، این مساله موجب ایجاد جنگی شدید میان دو کشور شد.بعد ها  این جنگ به…

جنگ خونین به خاطر سگ سرگردان!