جنایت‌کار افغانی که بعداز تجاوز و قتل دختر ۲۳ساله به کشورش رفته بود، بعد از بازگشت دستگیر شد

جنایت‌کار افغانی که بعداز تجاوز و قتل دختر ۲۳ساله به کشورش رفته بود، بعد از بازگشت دستگیر شد

جنایت‌کار افغانی که بعداز تجاوز و قتل دختر ۲۳ساله به کشورش رفته بود، بعد از بازگشت دستگیر شد