جمنا،گزینه‌ای را برای وزارت به روحانی پیشنهاد می‌دهد؟ /آل‌اسحاق: وزرا نباید صفر کیلومتر باشند

جمنا،گزینه‌ای را برای وزارت به روحانی پیشنهاد می‌دهد؟ /آل‌اسحاق: وزرا نباید صفر کیلومتر باشند

جمنا،گزینه‌ای را برای وزارت به روحانی پیشنهاد می‌دهد؟ /آل‌اسحاق: وزرا نباید صفر کیلومتر باشند