جستجوی برنامه‌های تلویزیونی با قدرت ذهن

جستجوی برنامه‌های تلویزیونی با قدرت ذهن
محققان موفق به توسعه یک دستگاه شدند که به کاربر اجازه می دهد تا بدون دخالت دست و تنها با استفاده از ذهن، برنامه‌های “نت‌فلیکس” را کنترل کند.

جستجوی برنامه‌های تلویزیونی با قدرت ذهن