جایزه 540 هزار دلاری جور شد؛ خطر تعلیق از بیخ گوش شطرنجی ها گذشت

جایزه 540 هزار دلاری جور شد؛
خطر تعلیق از بیخ گوش شطرنجی ها گذشت

جایزه 540 هزار دلاری جور شد؛
خطر تعلیق از بیخ گوش شطرنجی ها گذشت