جاده هراز مسدود شد؛ چالوس پر ترافیک و یک طرفه

جاده هراز مسدود شد؛ چالوس پر ترافیک و یک طرفه

جاده هراز مسدود شد؛ چالوس پر ترافیک و یک طرفه