ثبت نام 5 هزار و 385 داوطلب در انتخابات شوراهای استان تهران تا روز پنجم

ثبت نام 5 هزار و 385 داوطلب در انتخابات شوراهای استان تهران تا روز پنجم

ثبت نام 5 هزار و 385 داوطلب در انتخابات شوراهای استان تهران تا روز پنجم