ثبت نام 36 هزار و 917 داوطلب برای شرکت در انتخابات شوراها تا دومین روز

ثبت نام 36 هزار و 917 داوطلب برای شرکت در انتخابات شوراها تا دومین روز

ثبت نام 36 هزار و 917 داوطلب برای شرکت در انتخابات شوراها تا دومین روز