ثبت نام پیرمرد 107 ساله کردستانی و همسرش در انتخابات شوراها

ثبت نام پیرمرد 107 ساله کردستانی و همسرش در انتخابات شوراها

ثبت نام پیرمرد 107 ساله کردستانی و همسرش در انتخابات شوراها