ثبت نام قطعی 3000 داوطلب در انتخابات شورای شهر تهران، ری و تجریش

ثبت نام قطعی 3000 داوطلب در انتخابات شورای شهر تهران، ری و تجریش

ثبت نام قطعی 3000 داوطلب در انتخابات شورای شهر تهران، ری و تجریش