تیلرسون:سیاست دولت ترامپ حمایت از تغییر مسالمت آمیز رژیم در ایران است

تیلرسون:سیاست دولت ترامپ حمایت از تغییر مسالمت آمیز رژیم در ایران است
تیلرسون گفته با وجودی که سیاست دولت ترامپ در قبال ایران هنوز به طور کامل تدوین نشده اما مقابله با برتری جویی ایران در منطقه و نیز حمایت از تغییر مسالمت آمیز رژیم در ایران از محورهای اصلی سیاست آمریکاست.

تیلرسون:سیاست دولت ترامپ حمایت از تغییر مسالمت آمیز رژیم در ایران است