تیراندازی خونین در یک باشگاه شبانه در آمریکا

تیراندازی خونین در یک باشگاه شبانه در آمریکا
مقامات محلی آرکانزاس از وقوع تیراندازی در یک باشگاه شبانه در آرکانزاس خبر دادند. مقامات محلی آرکانزاس از وقوع تیراندازی در یک باشگاه شبانه در آرکانزاس خبر دادند.این تیراندازی در…

تیراندازی خونین در یک باشگاه شبانه در آمریکا