تکذیب درگیری مسلحانه با عناصر تکفیری در کرمانشاه

تکذیب درگیری مسلحانه با عناصر تکفیری در کرمانشاه

تکذیب درگیری مسلحانه با عناصر تکفیری در کرمانشاه