تکذیب خروج هواپیمای پرواز تهران – تبریز از باند

تکذیب خروج هواپیمای پرواز تهران – تبریز از باند

تکذیب خروج هواپیمای پرواز تهران – تبریز از باند