تکذیب انتصاب رییس ستاد انتخاباتی رئیس جمهور در استان‌های مختلف/پیگیری این موضوع از سوی مراجع قانونی

تکذیب انتصاب رییس ستاد انتخاباتی رئیس جمهور در استان‌های مختلف/پیگیری این موضوع از سوی مراجع قانونی

تکذیب انتصاب رییس ستاد انتخاباتی رئیس جمهور در استان‌های مختلف/پیگیری این موضوع از سوی مراجع قانونی