تکذیب ابتلای ۳ نفر به بیماری تب کریمه در تهران

تکذیب ابتلای ۳ نفر به بیماری تب کریمه در تهران

تکذیب ابتلای ۳ نفر به بیماری تب کریمه در تهران