توافق ایران و روسیه برای خرید ۱۲ هواپیمای مسافربری

توافق ایران و روسیه برای خرید ۱۲ هواپیمای مسافربری

توافق ایران و روسیه برای خرید ۱۲ هواپیمای مسافربری