تنبیه عجیب زنان اروپایی با پوزبند! +عکس

تنبیه عجیب زنان اروپایی با پوزبند! +عکس
در قرون وسطا در بخشهایی از انگلستان و اسکاتلند از پوزه بندهایی برای تنبیه زنان غرغرو و ورّاج استفاده می شده است. این پوزبندهای فلزی روی سر بسته شده و…

تنبیه عجیب زنان اروپایی با پوزبند! +عکس