تمامی خانوارهای دارای 2 معلول تا پایان سال آینده خانه‌دار می‌شوند

تمامی خانوارهای دارای 2 معلول تا پایان سال آینده خانه‌دار می‌شوند

تمامی خانوارهای دارای 2 معلول تا پایان سال آینده خانه‌دار می‌شوند