تلفات آتش سوزی تانکر نفت در پاکستان به ۱۵۷ تن رسید

تلفات آتش سوزی تانکر نفت در پاکستان به ۱۵۷ تن رسید

تلفات آتش سوزی تانکر نفت در پاکستان به ۱۵۷ تن رسید