تقریبا در هر ساعت یک نفر در یمن بر اثر وبا می‌میرد

تقریبا در هر ساعت یک نفر در یمن بر اثر وبا می‌میرد

تقریبا در هر ساعت یک نفر در یمن بر اثر وبا می‌میرد