تعداد فوتی های سلفی در ایران و جهان!

تعداد فوتی های سلفی در ایران و جهان!
مقایسه تعداد مرگ و میر بر اثر سلفی در ایران و جهان؛ کشور هندوستان با ۷۶ مرگ و میر، بیشترین فوتی را در جهان در پی ثبت سلفی های خطرناک…

تعداد فوتی های سلفی در ایران و جهان!