تصویری قدیمی از اقای سوپر استار!

تصویری قدیمی از اقای سوپر استار!
تصویری قدیمی از شهاب حسینی، سوپراستار سینمای ایران منتشر می شود. حمید گودرزی، افشین ذی نوری و شهاب حسینی در سال هایی که هنوز در ابتدای مسیر ستاره شدن بودند. مسیری که آنها را به اوج قله درخشش رساند.

تصویری قدیمی از اقای سوپر استار!