تصویری از لحظاتی پس از انفجار در یک مرکز خرید در بوگوتا، پایتخت کلمبیا

تصویری از لحظاتی پس از انفجار در یک مرکز خرید در بوگوتا، پایتخت کلمبیا

تصویری از لحظاتی پس از انفجار در یک مرکز خرید در بوگوتا، پایتخت کلمبیا