تصویری از جسد برادران دالتون

تصویری از جسد برادران دالتون
برادران دالتون بزرگترین غارتگران بانکهای آمریکا در قرن نوزدهم میلادی بودند. جسد برادران دالتون از چپ به راست … پاورز دالتون .. باب دالتون .. گرات دالتون .. دیک برادول…

تصویری از جسد برادران دالتون