تصوير از محل خانه ابدي آيت الله هاشمي در جوار قبر امام خمینی(ره)

تصوير از محل خانه ابدي آيت الله هاشمي در جوار قبر امام خمینی(ره)

تصوير از محل خانه ابدي آيت الله هاشمي در جوار قبر امام خمینی(ره)