تصایر : زیبایی های معماری ایرانی

تصایر : زیبایی های معماری ایرانی
ماسیمو رومی، عکاس ایتالیایی با صرف یک ماه زمان به مساجد و بازارهای مختلف ایران سر زده و زیبایی معماری اصیل ایرانی را به تصویر کشیده است.

تصایر : زیبایی های معماری ایرانی