تصاویر: وقتی اشک امان آتش‌ نشانان را می‌ گیرد

تصاویر: وقتی اشک امان آتش‌ نشانان را می‌ گیرد
با بیرون کشیدن پیکرهای آتش‌نشانان شهید غم، اندوه، اشک و آه در پلاسکو سایه انداخت.

تصاویر: وقتی اشک امان آتش‌ نشانان را می‌ گیرد