تصاویر : فرار از موصل با پرچم سفید

تصاویر : فرار از موصل با پرچم سفید
شهروندان موصلی که در حال فرار از دست داعش هستند برای اینکه بگویند عضو داعش یا بمب گذار انتحاری نیستند، ناگزیرند با پرچم های سفید حرکت کنند.

تصاویر : فرار از موصل با پرچم سفید