تصاویر : ساعت زمین در نقاط مختلف جهان‎

تصاویر : ساعت زمین در نقاط مختلف جهان‎
بیش از ۱۷۲ کشور جهان در سراسر جهان دیروز به مناسبت روز «ساعت زمین» به مدت یک ساعت چراغ های اماکن مهم و تاریخی خود را خاموش کردند تا در مورد تاثیرات تغییرات آب و هوایی به جهانیان هشدار دهند.

تصاویر : ساعت زمین در نقاط مختلف جهان‎